Wij zoeken collega's Vacatures (6)
X
 

CO2-footprint 2020

Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen is duurzaam ondernemen en actief bij dragen aan het terugdringen van het broeikasgas effect belangrijk. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van de CO2-uitstoot in het bijzonder, is groot.

 

In dit rapport is te zien hoe groot de CO2-uitstoot van Gijben Aannemers-en Verhuurbedrijf B.V. is, als gevolg van het direct en indirect gebruik van fossiele brandstoffen. Door dit jaarlijks te herhalen wordt zichtbaar of de maatregelen die worden getroffen om de uitstoot te beperken effectief zijn.

 

Om in kaart te brengen waar reductie mogelijk is en hoe we nog meer kunnen duurzaam ondernemen, is besloten om onze energiestromen te inventariseren door het laten samenstellen van een CO2-footprint. De onderliggende rapportage van de CO2-footprint betreft het jaar 2020. Ons basisjaar is 2018. Er heeft nog geen verificatie door een verifiërende instelling plaatsgevonden.

 

Deze rapportage van onze CO2-footprint is opgesteld met gebruik van de emissiefactoren die gepubliceerd zijn op de website www.co2emissiefactoren.nl.
Deze footprint beschrijft alle punten zoals beschreven in §9.3.1. A. t/m T. van de norm ISO 14064-1.

 

In 2022 willen wij gaan certificeren op de CO2-prestatieladder. Ons doel zal dan zijn om te certificeren op niveau 3.